საჯარო ინფორმაცია ღიაა  და ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია (თუ ის არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას) მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად, აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია), აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

სამსახურის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი: სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის  უფროსი: ირაკლი ჭანტურიძე

ელ. ფოსტა: i.chanturidze@veterans.gov.ge

სამსახურის საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი: სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის  უფროსი: ირაკლი ჭანტურიძე

ელ ფოსტა: i.chanturidze@veterans.gov.ge

ტელეფონი  + (995 32) 2 48 16 26

მისამართი:   გიორგი გურამიშვილის ქ. N 12 ა, ორთაჭალა
თბილისი 0114, საქართველო